1. كاربر سيستم، در فرايند دريافت كد 5 رقمي ايران كد، "متقاضي" و پس از دريافت كد 5 رقمي "عضو ايران كد" ناميده مي شود.

2. كليه اطلاعات ارايه شده به سيستم، اظهار "متقاضي/ عضو ايران كد" مي باشد.

3. متقاضي در نتيجه فرآيندهاي عملياتي خود در كشور با ايران كد آشنا شده و خواهان عضويت در نظام ايران كد مي باشد. لذا به پرتال ايران كد مراجعه كرده و مراحل ثبت نام را طبق اعلام سيستم تا مرحله دريافت كد عضويت 5 رقمي ايران كد انجام مي دهد.

4. متقاضي متعهد مي گردد تمامي اطلاعات مربوط به عضويت (اطلاعات اشخاص حقيقي/حقوقي) و اطلاعات اقلام مورد درخواست براي دريافت ايران كد 16 رقمي براي محصولات خود را با صحت و دقت كامل به سيستم ارايه دهد.

5. مسئوليت حقوقي ارايه اطلاعات نادرست به سيستم جهت دريافت كد 5 رقمي عضويت و كد 16 رقمي محصولات و عواقب احتمالي آن به عهده متقاضي/ عضو ايران كد مي باشد.

6. عضو ايران كد متعهد مي گردد هرگونه تغييرات در اطلاعات ارايه شده را در سيستم ويرا